Referans

Lot Kontakt pou Ajans Itil

Depatman ki regle zafè pou mounn ki aje avèk sant resous pou moun ki andikape avèk moun ki ap vyeyi

Pou mande enfòmasyon de tavay pou granmoun, Opotinite pou lojman, tès seleksyon pou program alontèm la, avèk pwogram pou sante ak byenèt

Vizite: http://elderaffairs.state.fl.us/doea/arc.php

1-800-963-5337

Depatman timoun ak fanmi, pou'w gen aksès lajan

Pou mande enfòmasyon de Medicaid, koupon pou achte manje, avèk asistans ad lajan pou yon ti bout tan

Vizite: www.myflorida.com/accessflorida

1-866-762-2237

Liy dirèk ki ede ak abi

Rapòte ka oswa enkyetid nan abi, neglijans, oswa eksplwatasyon sou timoun ak granmoun ki frajil

Vizite: http://www.myflfamilies.com/service-programs/abuse-hotline

1-800-962-2873

Ajans pou'w pote plent de administrasyon itilzatè swen sante yo

Plent sou swen pasyan yo, yon plan sante, fasilite swen sante, oswa resevwa piblikasyon

Vizite: https://apps.ahca.myflorida.com/hcfc

1-888-419-3456

Ajans pou Moun ki Andikape - Agency for Persons with Disabilities (APD)

Rele pou aplike pou pwogram ak sevis ki disponib pou moun kap viv nan Florid ak yon andikap devlopman tankou otis, paralizi serebral, syndwòm Down, pwoblem devlopmantal, Prader- Will sendwòm, spina bifida.

Sit: http://apd.myflorida.com/

Email: APD_info@apd.state.fl.us

Nimewo Telefon: 1-866-273-2273

Asèsman konpreyansyon oubyen repase sèvis swen alontèm

Pou mande enfomasyon apwopo de sèvis ou jwenn lakay ou oubyen nankominote a, epi mande pou yon evalyasyon de bezwen medikal, sosyal ak sikolojik yon moun

Vizite: http://elderaffairs.state.fl.us/doea/cares.php

1-800-963-5337

Kiy dirèk ki ede avèk Mediked Fwòd

Si ou sispèk gen fwòd k'ap fèt nan Medicaid la oubyen ou ta renmen resevwa piblikasyon

Vizite: https://apps.ahca.myflorida.com/mpi-complaintform/

1-866-966-7226

Administrasyon pou Sosyal Sekirite

Pou aplike pou pran retrèt, jwen sèvis pou andikap oubyen Medicare, SSI, oubyen benefis sivivan epi tou pou jwen èd avèk pri dwòg preskripsyon yo nan Medicare

Vizite: http://www.ssa.gov/pgm/reach.htm

Email: https://faq.ssa.gov/ics/support/ticketnewwizard.asp?style=classic

1-800-772-1213