Kòman pou chwazi yon Plan Sante

Si ou kalifye pou tou le de sèvis MMA ak LTC, ou pral resevwa sèvis yo nan menm plan sante a.

Moun ki benefisye de Medicaid dwe konsidere bagay sa-yo lè y’ap chwazi yon plan MMA:


Etap pou ede’w chwazi plan’w lan:

  1. Gade Plan sante ak pwogram enfòmasyon paj pou wè benefis Florid Medicaid MMA ki ofwi nan tout plan. Ekstra sèvis ki ofri nan chak plan tou make.
  2. Rele yon konseye chwa pou èd. Si ou gen bezwen medikal espesyal, ou ka mete sou pye yon reyinyon fas a fas avèk yon konseye chwa lè w rele 1-877-711-3662.

Pran nòt: Si ou bezwen enfòmasyon an plis apwopo de pwogram lan, Sil vou plè kontakte yon konseyè Chwa nan 1-877-711-3662.

Moun kap resevwa Medicaid ta dwe konsidere bagay sa yo lè w- ap chwazi yon plan swen alontèm:


Etap yo pou ede-w chwazi plan ou:

  1. Gade Plan sante ak pwogram enfòmasyon paj pou wè benefis Florid Medicaid MMA ki ofwi nan tout plan. Ekstra sèvis ki ofri nan chak plan tou make.
  2. Rele yon konseye chwa pou èd. Si ou gen bezwen medikal espesyal, ou ka mete sou pye yon reyinyon fas a fas avèk yon konseye chwa lè w rele 1-877-711-3662.

Pran Nòt: Si ou bezwen plis enfòmasyon sou pwogram lan, tanpri kontakte Sant lokal la pou moun Aje ak Andikape (ADRC) nan 1-800-96-ELDER (1-800-963-5337).