Anvan w Chwazi yon Plan Sante

Si ou kalifye pou tou le de sèvis Asistans Medikal Kontwole (MMA) ak Swen alontèm (LTC), ou pral resevwa sèvis yo nan menm plan sante a.

Moun ki benefisye de Medicaid dwe konsidere bagay sa-yo lè y’ap chwazi yon plan MMA:


Etap pou ede’w chwazi ou Asistans Medikal Kontwole (MMA) plan:

  1. Gade Plan sante ak pwogram enfòmasyon paj pou wè benefis Florid Medicaid Asistans Medikal Kontwole ki ofwi nan tout plan. Ekstra sèvis ki ofri nan chak plan tou make.
  2. Kreye yon kont FL Medicaid Manm Portal pou wè oswa chanje plan ou. Klike la pou kreye yon kont.
  3. Rele yon konseye chwa nan 1-877-711-3662 pou èd.

Pran nòt: Si ou bezwen enfòmasyon an plis apwopo de pwogram lan, Sil vou plè kontakte yon konseyè Chwa nan 1-877-711-3662.

Moun kap resevwa Medicaid ta dwe konsidere bagay sa yo lè w- ap chwazi yon plan swen alontèm:


Etap yo pou ede-w chwazi ou Swen alontèm (LTC) plan:

  1. Gade Plan sante ak pwogram enfòmasyon paj pou wè benefis Florid Medicaid Swen alontèm ki ofwi nan tout plan. Ekstra sèvis ki ofri nan chak plan tou make.
  2. Kreye yon kont FL Medicaid Manm Portal pou wè oswa chanje plan ou. Klike la pou kreye yon kont.
  3. Rele yon konseye chwa nan 1-877-711-3662 pou èd.

Pran Nòt: Si ou bezwen plis enfòmasyon sou pwogram lan, tanpri kontakte Sant lokal la pou moun Aje ak Andikape (ADRC) nan 1-800-96-ELDER (1-800-963-5337).