Tab pou let avek bwochi yo

Eske ou te konnen ke ou ka gade let personel ou apropo e ak sekirite sou intenet? Klike la pou enskri pou kont potal manm Medicaid Florid yo.
Tit dokiman Bwochi Deskripsyon Klike sou Icon la (yo) anba a pou wè bwochi ak foure
Bwochi swen kontwole Medicaid nan tout eta Sa se bwochi swen kontwole Medicaid nan tout eta. Li esplike kijan pifò benefisyè Medicaid yo jwenn sèvis yo. Li bay enfòmasyon sou fason pou chwazi yon plan, fason yo enskri ak enpòtan enfòmasyon referans.
pdf
Asistans Medikal Kontwole (MMA) ak Benefis Alontèm (Longcat Care Swen) Ou ka jwenn aksè nan Asistans Medikal Kontwole (MMA) ak Benefis Alontèm (Longcat Care Swen) ki enkli pou wè benefis siplemantè yo bay chak plan.
Klike sou chwazi konte ou pou resevwa enfòmasyon ki pi itil pou benefis enfòmasyon sou kote w ap viv la.
Statewide Medicaid Managed Care Dental Only Benefits/Plan Contact Insert Ou ka gen jwenn benefis dantè medikalman ki nesesè yo pou wè benefis estanda ak elaji yo ofri nan tout plan dantè yo.
pdf
Non lèt Deskripsyon lèt Kòd lèt: Sou kwen nan anba paj 1 (Klike sou icon la anba pou wè yon bwochi)
SMMC Transition Welcome
Si ou te resevwa lèt sa a, se paske Pwogram Swen Kontwole Medicaid (SMMC) Eta pral chanje. Lèt sa pral notifye ou ki plan ou anwole nan, dat kòmansman anwolman, ak dat limit la pou chanjman plan yo. SMMC_WELTR_MANpdf
SMMC Welcome Mandatory
Si ou te resevwa lèt sa, se paske ou te apwouve pou Medicaid epi ou oblije enskri nan yon plan sante. Lèt sa enfòme si ou pa chwazi yon plan, y ap asiyen yon paln sante ba ou. SMMC_WEL_MANpdf
SMMC Enrollment Confirmation
Si ou te resevwa lèt sa, se pou konfime ke ou te mande pou enskri tèt ou ouyben lòt manm fanmi an nan plan swen an jere ki nan lis la. SMMC_ENR_CONFpdf
SMMC Confirmation - Medically Needy
Si ou te resevwa lèt sa, se pou konfime ke ou te mande pou enskri tèt ou ouyben lòt manm fanmi an nan plan swen an jere ki nan lis la. SMMC_CONF_MNpdf
SMMC Involuntary Disenrollment
Si ou te resevwa lèt sa a, se paske enskripsyon ou nan plan ki endike nan lèt la te fini paske ou pa kalifye ankò pou enskripsyon an. SMMC_INV_DISpdf
SMMC Good Cause Denial
Si ou te resevwa lèt sa, li konfime ke demann pou chanje plan ki andeyò peryòd Open Enrollment ou yo te refize. Yo te refize demann lan paske li pa satisfè ak rezon bon kóz eta apwouve. SMMC_GC_DENpdf