Kesyon yo poze souvan

 1. Adrès Ak Nouvo Enfòmasyon Pèsonèl
 2. Aplike oswa Anile Medicaid ak lòt Benefis
 3. Bezwen Medikal/ Pri Pataje(Share of Cost)
 4. Bil
 5. Definisyon
 6. Enskripsyon oswa Plan Chanjman
 7. Founisè yo
 8. Gwosès ak Tibebe ki Fenk Fèt
 9. Kat ID
 10. KidCare - Swen Timoun
 11. Kondisyon espesyal
 12. Kontinwite Sante
 13. Manm Portal
 14. Plan Sante Ak Dantè

Adrès Ak Nouvo Enfòmasyon Pèsonèl

 1. Mwen bezwen mete ajoute nouvo adrès mwen, non mwen, dat nesans, oswa lòt enfòmasyon pèsonèl.

  Si ou resevwa Medicaid nan Depatman Timoun ak Fanmi (DCF), ou dwe rele DCF nan 1-866-762-2237 oswa ale sou sit wèb la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida, pou mete enfòmasyon ou yo ajou. Si ou resevwa Medicaid nan Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA), ou dwe rele SSA nan 1-800-772-1213, pou mete ajou adrès ou. Si ou peye yon prim chak mwa pou pitit ou yo enskri nan MediKids oswa Healthy Kids, ou dwe rele Florida KidCare nan 1-800-821-5437. oswa vizite sit entènèt la, www.healthykids.org, pou mete ajoute nouvo enfòmasyon ou yo.

 2. Kisa kap pase plan’m nan si mwen deplase oubyen adrès mwen chanje?

  Si adrès ou chanje, ou kapab bezwen chanje plan, si Zòn oubyen Rejyon ou te abite a chanje tou. Pou’w ka fè sa, w’ap bezwen kontakte Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) nan 1-866-762-2237 oubyen Administrasyon Sosyal Sekirite(SSA) -a nan 1-800-772-1213 pou’w ka rapòte chanjman adrès la.

Aplike oswa Anile Medicaid ak lòt Benefis

 1. Mwen bezwen aplike pou Medicaid benefis.

  Rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa ale sou sit wèb la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida, pou aplike pou benefis yo.

  Si ou resevwa benefis Revni Sekirite Siplemantè (SSI), rele Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA), nan 1-800-772-1213, pou aplike pou Medicaid.

 2. Konbyen tan li pran pou yo apwouve Medicaid lan?

  Li ka pran jiska 30 jou pou pwosesis aplikasyon ou an (ankò si ou bezwen yon detèminasyon andikap). Rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa ale sou sit wèb la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida pou plis enfòmasyon.

 3. Mwen ranpli aplikasyon Medicaid mwen, men mwen pa konnen si mwen te apwouve.

  Rele Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) 1-866-762-2237, pou chèche konnen kondisyon kalifikasyon w lan.

 4. Medicaid mwen an fini epi mwen pa konnen poukisa.

  Si ou resevwa Medicaid nan Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) rele 1-866-762-2237, pou chèche konnen kondisyon kalifikasyon w lan. Si ou resevwa Medicaid nan Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA), ou dwe rele SSA nan 1-800-772-1213, pou chèche konnen kondisyon kalifikasyon w lan.

 5. Mwen bezwen resètifye oswa renouvle Medicaid mwen.

  Si ou resevwa Medicaid nan Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), rele nan 1-866-762-2237.

  Si ou resevwa Medicaid nan Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA), rele SSA nan 1-800-772-1213.

 6. Poukisa mwen bezwen kontakte Ajans pou Moun ki gen andikap yo?

  Ou pral bezwen kontakte Ajans pou Moun ki Andikap, pou ou mande pou aplike pou pwogram ki disponib ak sèvis ki aksesib pou Floridyen ki gen andikap devlòpmantal tankou otis, paralezi serebral, sendwòm, andikap entelektyèl, sendwòm Prader-Will, ak spina bifida. . Ou ka jwenn yo nan 1-866-273-2273 oswa vizite sit entènèt yo http://apd.myflorida.com/.

 7. Mwen gen Medicaid men mwe paka wel. Kisa pou mwen fè?

  Rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF) nan 1-866-762-2237, oswa vizite sit entènèt la, pou aplike pou benefis oswa tcheke sitiyasyon aplikasyon ou an. Si ou resevwa benefis Revni Sekirite Siplemantè (SSI), rele Administrasyon Sekirite Sosyal (SSA) nan 1-800-772-1213 pou aplike pou Medicaid oswa tcheke sitiyasyon aplikasyon ou.

 8. Mwen ta renmen aplike pou food stamp pou manje oswa pou asistans lajan kach.

  Rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa ale sou sit wèb la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida, pou aplike pou benefis yo.

 9. Kouman pou mwen anile couverage Medicaid mwen?

  Rele AHCA Medicaid Èd Liy lan nan 1-877-254-1055, pou asistans avèk doktè ki travay ak Bezwen Medikal ou ak Pataj an Pri.

Bezwen Medikal/ Pri Pataje(Share of Cost)

 1. Ki sa ki Pwogram Bezwen Medikal Nesesè?

  Moun ki pa kalifye pou "full" Medicaid paske revni yo oswa byen yo sou limit pwogram Medicaid lan ka kalifye pou pwogram Bezwen Medikal Nesesè. Moun ki enskri nan nesesite medikal dwe gen yon sèten kantite bòdwo medikal chak mwa anvan Medicaid kapab apwouve. Se sa ki refere yo kòm yon "pataj an pri" epi sa varye depann sou gwosè nan kay la ak revni. Pou plis enfòmasyon rele Depatman Timoun ak Fanmi (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida.

 2. Ki sa ki Share of Cost oswa pataje an pri?

  Moun ki pa kalifye pou full Medicaid paske revni yo oswa byen yo sou limit pwogram Medicaid yo, ka kalifye pou pwogram nan Medikal. Moun ki enskri nan nesesite medikal dwe gen yon sèten kantite bòdwo medikal chak mwa anvan Medicaid kapab apwouve. Se sa ki refere yo kòm yon "pati nan pri" sa varye depann sou gwosè kay la ak revni. Pou plis enfòmasyon rele Depatman Timoun ak Fanmi (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la, https://www.myflfamilies.com/service-programs/access/ & http://www.myflorida.com/accessflorida/.

 3. Mwen gen kesyon sou ki jan "pataje pri" ap travay, ki depans konte, oswa ki prèv ki nesesè?

  Pou plis enfòmasyon rele Depatman Timoun ak Fanmi (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida.

 4. Ki sèvis medikal mwen ka jwenn ak Bezwen Medikal Nesesè/ Pataje an pri?

  "Medicaid kouvri yon pakèt sèvis medikal, tankou entène lopital, vizit doktè, preskripsyon medikal ak transpò medikal, pou bay non kèk, ke yo bay pa founisè ki enskri nan Medicaid. Gen limit ak esklizyon sou kèk sèvis ke yo kouvri. Rele AHCA Medicaid Liy pou Èd nan 1-877-254-1055 pou plis enfòmasyon.

 5. Mwen bezwen jwenn doktè ki travay ak Bezwen Medikal Nesesè/ Pataje nan pri.

  Rele AHCA Medicaid Èd Liy lan nan 1-877-254-1055, pou asistans avèk doktè ki travay ak Medikalman Bezwen / Pataje nan pri.

Bil

 1. Mwen gen Medicaid epi mwen ap resevwa bòdwo pou sèvis mwen te resevwa yo.

  Rele Liy Èd Medicaid AHCA nan 1-877-254-1055 pou asistans.

Definisyon

 1. Kisa yon Medicare Plan Avantaj ye?

  Yon plan Medicare Advantaj se yon plan sante Medicare apwouve yo ofri nan yon konpayi prive ki kouvri lopital ak sèvis medikal, souvan gen ladan preskripsyon medikaman pwoteksyon, epi yo ka ofri pwoteksyon siplemantè tankou vizyon, tande, dantè ak / oswa pwogram sante. Chak plan ka chaje diferan soti-a-pòch depans epi yo gen règleman diferan pou fason pou jwenn sèvis yo. Plan sa yo kapab òganize kòm òganizasyon antretyen sante yo, òganizasyon founisè prefere yo, plan swen kowòdone, ak plan bezwen espesyal.

Enskripsyon oswa Plan Chanjman

 1. Ki sa ki yon Enskripsyon Eksprime?

  Enskripsyon Express (Eksprime) pèmèt yon DCF aplikan pou enskri nan yon plan nan jou yo vin kalifye pou Medicaid. Si yon DCF aplikan pou Medicaid pa chwazi yon plan, yo pral asiyen yo nan youn si yo oblije enskri nan yon MMA plan pou resevwa sèvis Medicaid. Tanpri fè seleksyon plan ou jodi a pou w ka enskri nan plan ki pi byen satisfè bezwen ou yo lè yo detèmine ou kalifye. Klike sou sit sa a pou konplete yon Enskripsyon Express.

 2. Ki moun ki ka ranpli yon Enskripsyon Express (Eksprime)?

  Enskripsyon Express se pou moun ki pa janm te gen Medicaid oswa pou moun ki pa te gen Medicaid nan 6 mwa ki sot pase yo. Klike sou sit sa a pou konplete yon Enskripsyon Express.

 3. Mwen deja enskri epi mwen bezwen chanje plan sante ak dantè mwen.

  Ou ka chanje plan sante ou ak dantè pandan premye 120 jou yo ke yo te enskri oswa pandan 60 jou enskripsyon louvri ou. Gen diferan fason pou enskri. Klike sou Link pou 'Kijan ou enskri' paj.

 4. Mwen chanje plan mwen an, kilè li pral kòmanse?

  Si kalifikasyon Medicaid la aktif, plan chanjman pandan 120 jou chanjman peryòd la ap kòmanse nan premye jou nan mwa kap vini an. Chanjman nan plan ki konplete pandan 60 jou enskripsyon ouvè a ap kòmanse apre dat enskripsyon ki louvri an fini. Pa egzanp: si enskripsyon ki louvri an kòmanse 31 mas epi li fini 29 me.

 5. Kilè mwen dwe chwazi yon plan dantè?

  Yo ka chanje yon plan pou dan pandan evènman sa yo:

  • Sou aplikasyon pou Medicaid
  • Premye 120 jou apre enskripsyon plan an
  • Enskripsyon Ouvri

 6. Kilè pou mwen chwazi yon plan MMA?

  Ou ka chwazi yon plan MMA pandan evènman sa yo:

  • Lè wa’p fè aplikasyon pou Medicaid
  • Premye 120 jou aprè enskripsyon nan plan

 7. Si plan alontèm mwen-an se yon plan MMA tou, Eske mwen kapab chwazi genyen li kankou plan MMA mwen?

  Wi. Ou kapab sèlman enskri nan yon sèl plan. Si ou kalifye pou tou de LTC ak MMA, ou pral resevwa sèvis nan menm plan an.

 8. Kisa “yon bon rezon” vle di?

  Sa yo se rezon leta apwouve pou'w chanje plan ki kontwole swen an pandan peryòd san chanjman an.

 9. Kisa Anwolman Ouvri-a ye?

  Anwolman ouvri a se peryòd 60 jou lè ou ka chanje plan san ou pa bezwen leta apwouve’w. Anwolman ouvri vini chak ane nan dat fèt premye anrolman'w nan plan an.

 10. Ki sa peryòd san chanjman an ye?

  Sa se peryòd nan mitan premye 120 anwolman an avèk peryòd 60 jou anwolman ouvri a ki tonbe chak ane. Peryòd san chanjman egziste tou nan mitan 60 jou anwolman ouvri yo. Tanpri pran referans sou tablo ki anba a. Ou pral resevwa lèt rapèl pou ede sonje dat peryòd sa yo.
  Enrollment Date

 11. E si mwen vle chanje plan?

  Si yo apwouve Medicaid ou, ou ka chanje plan'w pandan premye 120 jou anwolman’w lan. Apre 120 jou yo, ou pral kapab chanje plan ou sèlman pandan peryòd anwolman ouvri a oswa avèk yon bon rezon ke leta deja apwouve.

Founisè yo

 1. Mwen te enskri otomatikman nan yon plan epi mwen bezwen ajoute doktè mwen.

  Ou ka rele plan sante w dirèkteman pou ajoute doktè a. Nimewo telefòn plan an li endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

 2. Mwen pa vle doktè ki sou kat plan sante mwen an, ki moun mwen dwe rele pou mande yon lòt doktè?

  Si ou kontan ak plan sante a, men ou jis vle chanje doktè a ou ka rele plan sante ou dirèkteman. Nimewo telefòn plan an endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

 3. Mwen vle chanje doktè mwen, men mwen pa konnen si lòt doktè nan zòn mwen an travay avèk plan sante mwen.

  Ou ka rele plan sante w dirèkteman epi mande yon lis doktè nan zòn ou an ki travay avèk plan sante ou. Nimewo telefòn plan an endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

 4. Poukisa yon founisè pa montre nan sistèm lan?

  Sistèm nou an gen anpil enfòmasyon ki disponib pou founisè nan plan yo. Si founisè a pa montre nan sistèm sa a sa pa vle di yo pa aksepte plan an. Ou ka rele plan sante w dirèkteman epi mande yon lis doktè nan zòn ou an ki travay avèk plan sante ou oswa chwazi yon doktè swen. Nimewo telefòn plan sante a endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou jwenn nimewo telefòn plan sante.

 5. Lopital mwen vle ale a pa aksepte plan mwen an.

  Moun ki pa kalifye pou full Medicaid paske revni yo oswa byen yo sou limit pwogram Medicaid yo, ka kalifye pou pwogram nan Medika pwogram nesesè. Moun ki enskri nan nesesite medikal dwe gen yon sèten kantite bòdwo medikal chak mwa anvan Medicaid kapab apwouve. Se sa ki refere yo kòm yon "pati nan pri" oswa "share of cost" epi li varye depann sou gwosè kay la ak revni. Pou plis enfòmasyon rele Depatman Timoun ak Fanmi (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la: www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida.

 6. Mwen bezwen jwenn yon doktè ki aksepte frè pou sèvis Medicaid ( Straight (Dwat) Medicaid).

  Pou yon lis dokiman Frè pou Sèvis Medicaid (medicaid dwat), ou ka rele Liy Èd Medicaid pou AHCA nan 1-877-254-1055.

 7. Doktè mwen vle ale wè a pa aksepte plan mwen an.

  Plan ou genyen an responsab pou bay yon doktè ak lopital ou ka wè nan zòn ou an. Ou ka rele plan ou dirèkteman pou mande yon lis doktè nan zòn ou an ki pral travay ak plan sante ou. Nimewo telefòn plan sante ou dèyè kat plan sante ou oswa ou ka klike sou sit sa a pou jwenn nimewo telefòn plan sante ou: https://flmedicaidmanagedcare.com/fr/home/planphonenumbers. Altènativman, si doktè ou oswa lopital aksepte yon lòt plan sante Medicaid, ou ka chanje plan ou ye kounye a si ou nan peryòd chanjman 120 jou ou oswa si enskripsyon ou ouvè.

 8. Mwen bezwen jwenn yon espesyalis nan zòn mwen an ki travay ak plan mwen an.

  Ou ka rele plan sante w dirèkteman pou chèche konnen ki espesyalis nan zòn ou an ki travay avèk plan sante ou. Nimewo telefòn plan an endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

Gwosès ak Tibebe ki Fenk Fèt

 1. Mwen ansent epi mwen bezwen aplike pou Medicaid.

  Rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa ale sou sit wèb la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida, pou aplike pou benefis yo.

 2. Mwen deja gen yon plan sante, men mwen jis jwenn ke mwen ansent. Èske plan mwen an kouvri sèvis gwosès yo?

  Si ou se yon moun k ap resevwa Medicaid kounye a epi ou vin ansent, plan sante ki deja egziste ap kouvri sèvis gwosès ou. Rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida pou rapòte gwosès ou.

 3. Doktè a oswa lopital mwen vle ale pou gwosès mwen an pa aksepte plan aktyèl mwen an?

  Plan aktyèl ou an responsab pou bay yon doktè ak lopital ou ka wè nan zòn ou an. Ou ka rele plan sante w dirèkteman epi mande yon lis doktè nan zòn ou an ki travay avèk plan sante ou. Nimewo telefòn plan an li endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

  Si doktè ou oswa lopital la aksepte yon lòt plan sante Medikal, ou ka chanje plan ou ye kounye a si ou nan peryòd chanjman pou 120 jou ou oswa si enskripsyon ou ouvè. Rele liy asistan swen sante kontwole pa Medicaid nan Eta Florid la nan 1-877-711-3662 oswa vizite http://www.flmedicaidmanagedcare.com pou chèche konnen.

 4. Èske ti bebe mwen an pral gen Medicaid couverage lè yo fèt? Ki plan sante pitit mwen an pral genyen?

  Yon fwa tibebe w la fèt, rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida, Rapòte nesans tibebe w la ak aktive Medicaid la. Si ou enskri nan yon plan sante, tibebe w la ka otomatikman enskri nan menm plan ak ou pou premye mwa a. Pou chanje plan pou ti bebe w la pou mwa ki vin apre a, rele liy asistans swen sante kontwole pa Medicaid nan Eta Florid la nan 1-877-711-3662 oswa vizite http://www.flmedicaidmanagedcare.com.

 5. Èske mwen ka itilize "Babyof" (eg, Ti bebe Jane Smith) Medicaid kat la lè mwen pran ti bebe mwen an bay doktè a?

  Kat yo bay ti bebe ki poko fèt ki gen non manman an ak "Babyof" (eg, BabyAofJane Smith) ak founisè yo kapab itilize kat la ak nimewo kontwòl kat lan pou yo jwenn nimewo ID Medicaid ti bebe a. Nimewo Medicaid la pap aktif jiskaske tibebe a fèt. Yon fwa tibebe w la fèt, rele Depatman Timoun ak Fanmi yo (DCF), nan 1-866-762-2237 oswa vizite sit entènèt la, www.dcf.state.fl.us/ess & www.myflorida.com/accessflorida, Rapòte nesans tibebe w la epi aktive Medicaid la.

 6. Mwen ansent. Kouman pou mwen enskri ti bebe mwen an nan plan MMA mwen an?

  Si ou pa enskri nan yon plan spesyal, Eta a ap enskri tibebe w la nan menm plan MMA. Sa ap kòmanse lè tibebe w la fèt. Tanpri di plan MMA ou ak doktè ou ke ou ansent. Plan MMA ou ka ede w jwenn swen ou bezwen an. Si ou enskri nan yon plan espesyal, tibebe w la pral nan yon plan MMA diferan.

 7. Mwen ansent. Kouman pou mwen enskri ti bebe mwen an nan plan Dantè mwen an?

  Eta a ap enskri tibebe w la nan menm plan pou dan an. Sa ap kòmanse lè tibebe w la fèt.

Kat ID

 1. Mwen bezwen yon lòt Gold(lò) kat pou Medicaid.

  Pou mande yon ranplasman pou Kat Medicaid Gold ou, rele Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) 1-866-762-2237. Moun ki sou Medicaid kapab enprime yon kat Medicaid tanporè nan kont MyACCESS yo.

 2. Mwen bezwen yon lòt kat ID pou plan sante'm.

  Pou mande yon ranplasman pou kat plan sante ou, rele plan sante w dirèkteman. Klike sou sit sa a pou jwenn yon lis nimewo telefòn plan sante.

 3. Mwen bezwen yon lòt kat ID pou plan dantè.

  Pou mande yon kat ID ranplasman pou plan dantè, rele plan dantè ou dirèkteman. Klike sou sit sa a pou jwenn yon lis nimewo telefòn dantè yo.

KidCare - Swen Timoun

 1. Kisa KidCare ye?

  Florida KidCare se pwogram asirans sante timoun nan eta a pou timoun ki pa gen asirans ki gen laj 1-18 ans, ki satisfè kondisyon revni ak elijiblite. MediKids, Florida Healthy Kids ak Title XXI Children's Medical Services oswa Asirans Swen Sante Timoun Kontwole pa Title XXI pou Children's Health Insurance Program (CHIP) ki se Pwogram Asirans Swen Sante Timoun. CHIP se pa yon pwogram dwa couverage, fanmi yo peye yon pri pou fanmi chak mwa nan $ 15 oswa $ 20 depann sou revni fanmi an. Pou plis enfòmasyon rele 1-888-540-5437.

 2. Pitit mwen yo pa t kalifye pou Medicaid, mwen bezwen aplike pou KidCare.

  Rele KidCare nan 1-800-821-5437 oswa ale sou sit wèb www.healthykids.org.

 3. Pitit mwen an nan pwogram MediKids (laj 1-4 an) e mwen bezwen chanje plan sante ak dantè li.

  Rele MediKids HelpLine nan 1-877-506-0578, oswa enskri sou entènèt nan http://www.flmedicaidmanagedcare.com.

 4. Pitit mwen an nan pwogram Healthy Kids (laj 5-18 an) e mwen bezwen chanje plan sante a.

  Rele 1-800-821-5437 pou plis enfòmasyon sou Healthy Kids.

Kondisyon espesyal

 1. Anwolman plan spesyal

  Yon plan spesyalite sèvi moun ki resevwa Medicaid ki satisfè sèten kritè ki baze sou laj, kondisyon medikal, oswa dyagnostik. Moun k ap resevwa ka elijib pou sèvis espesyal, tankou: Timoun ki gen maladi kwonik, Moun ki gen VIH / SIDA, Moun ki gen yon maladi mantal grav ak Timoun nan Swen eta a. Tanpri kontakte yon Konseyè Chwa nan 1-877-711-3662 pou konnen si ou kalifye pou yon plan espesyalizasyon.

 2. Bezwen Espesyal

  Tout plan Asistans Medikal (MMA) kouvri moun ki gen bezwen swen sante espesyal. Genyen tou plan espesyalite ki bay sèvis MMA pou moun ki kalifye ki defini kòm yon popilasyon espesyal ki baze sou laj, kondisyon medikal, oswa dyagnostik.

  • Moun k ap resevwa MMA ki kalifye pou sèvis espesyalize, tankou: Timoun ki soufri maladi kwonik, Moun ki gen VIH / SIDA, Moun ki gen yon maladi mantal grav ak Timoun nan swen eta a.

 3. Mwen gen yon bezwen swen sante espesyal. Èske gen plan espesyal ki pral kouvri bezwen mwen yo?

  Wi. Tout plan MMA kouvri moun ki gen bezwen swen sante espesyal. Kapab genyen plan espesyal nan zòn ou an pou bezwen swen sante ou. Epitou, si ou gen yon timoun ki gen yon bezwen swen sante espesyal, plan Sèvis Rezo Medikal pou Timoun eta a disponib pou ou. Ou ka vle chwazi MMA plan ki pi byen satisfè bezwen fanmi ou an.

Kontinwite Sante

 1. Mwen gen yon randevou anba plan mwen te genyen mwa pase a, eske nouvo plan mwen an pral kouvri li?

  Pou asire moun yo pa eksperyanse yon repo nan sèvis oswa kowòdinasyon swen yo, Plan Swen Kontwole ak Frè pou Sèvis dwe bay kontinwite pou swen sante pou jiska 60 jou pou sèvis ki deja otorize oswa randevou ki deja plase, sèvis sa yo se:

  • Randevou ki deja apwouve tankou randevou founisè, randevou dantè, operasyon, etc.
  • Preskripsyon ki deja apwouve, avèk preskripsyon nan famasi ki pa patisipe, ak
  • Sèvis Sante Konpòtman apwouve.
  Ou ta dwe kontakte plan sante ou ye kounye a pou jwenn enfòmasyon sou Kontinwite Swen ou. Nimewo telefòn plan sante a endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

 2. Kisa Kontinwite Swen ye?

  Kondisyon Kontinwite Sante asire ke lè yon moun ki anwole tranzisyon nan yon plan sante nan yon lòt, yon sèl founisè sèvis nan yon lòt, oswa yon sistèm livrezon sèvis nan yon lòt (sa vle di, frè pou sèvis nan swen jere), sèvis yo toujou kontinye pandan tout tranzisyon yo. Ajans la te etabli dispozisyon sa yo pou Kontinite Sante yo:

  Founisè swen sante pa ta dwe anile randevou ak pasyan li yo. Plan sante yo dwe onore nenpòt tretman kontinyèl ki te otorize anvan enskripsyon benefisyè a nan plan an pou jiska 60 jou apre dat la woule oswa fini nan chak rejyon yo.
  Founisè yo pral peye. Founisè yo ta dwe kontinye bay nenpòt ki sèvis ki te deja otorize, kèlkeswa si wi ou non founisè a ap patisipe nan rezo plan an. Plan yo dwe peye pou sèvis ki deja otorize pou jiska 60 jou apre dat la woule nan chak rejyon yo, epi yo dwe peye founisè yo nan pousantaj yo te deja resevwa pou jiska 30 jou.
  Founisè yo pral peye san pèdi tan. Pandan kontinwite nan peryòd swen sante an, plan yo oblije swiv tout reklamasyon nan tan peman kondisyon kontra a. Ajans lan pral kontwole plent yo pou asire ke nenpòt pwoblèm ak reta nan peman yo rezoud.
  Yo pral onore preskripsyon yo. Plan yo dwe pèmèt moun ki kontinye resevwa preskripsyon yo atravè founisè aktyèl yo, pou jiska 60 jou apre dat la woule nan chak rejyon yo, jiskaske preskripsyon yo ka transfere pa yon founisè nan rezo plan an.

 3. Konbyen tan plan sante yo ta dwe bay Kontinwite Swen?

  Si yon moun ki enskri te resevwa yon sèvis anvan li ale nan yon nouvo plan sante, ki gen ladan sèvis ki deja otorize anba sistèm livrezon frè pou sèvis la, nouvo plan sante moun ki enskri a dwe kontinye bay sèvis sa a pou jiska 60 jou apre enskripsyon an oswa jiskaske:

  Pou Asistans Swen Sante Medikal (MMA), pratikan swen sante prensipal oswa founisè sante konpòtmantal la revize plan tretman moun ki enskri an. Anplis de sa, sèvis sa yo ka pwolonje pi lwen pase 60 jou Swen Kontinwite peryòd lan tankou:
  • Swen prenatal ak apre akouchman pou tout tan gwosès la avèk swen apre akouchman (sis semèn apre akouchman).
  • Sèvis transplantasyon pou yon ane apre transplantasyon.
  • Sèvis onkoloji avèk sèvis radyasyon ak / oswa kimoterapi pou dire de tan pou tretman aktyèl la.
  • Kou konplè tretman terapi pou dwòg tretman Hepatitis C.
  Pou swen alontèm (LTC), moun ki enskri a resevwa yon evalyasyon konplè, yo devlope yon plan swen, ak sèvis yo otorize e ranje jan sa nesesè pou adrese bezwen swen alontèm pou moun ki enskri a.
   
  Nouvo plan an pa ka egzije okenn fòm otorizasyon epi li pa ka egzije pou sèvis yo bay pa yon founisè k ap patisipe (nan rezo).
    Plan sante yo responsab tou pou kowòdinasyon swen pou nouvo manm kap fè tranzisyon nan plan an. Pou plis enfòmasyon sou pwogram SMMC a, vizite: http://www.ahca.myflorida.com/smmc.

 4. Mwen gen yon randevou dantè men kounye a plan mwen te chanje? Èske mwen ka toujou ale nan randevou mwen an? Èske l ap kouvri?

  Plan dantè yo dwe kouvri nenpòt kou kontinyèl nan tretman pou jiska 90 jou apre dat kòmansman nouvo plan an, si li te otorize anvan enskripsyon nan nouvo plan an. Se sa yo rele kontinite swen. Sèvis aktif Orthodontia ale pi lwen pase peryòd 90-jou, sèvis yo dire jiskaske yo fini bay swen.

Manm Portal

 1. Enskripsyon Express Pa Manm Portal Lan

  Enskripsyon Express pèmèt yon DCF aplikan pou enskri nan yon plan nan jou yo vin kalifye pou Medicaid. Si yon aplikan DCF pou Medicaid pa chwazi yon plan, yo pral asiyen yo nan youn si yo oblije enskri nan yon plan MMA pou resevwa sèvis Medicaid. Tanpri fè seleksyon plan ou jodi a pou w ka enskri nan plan ki pi byen satisfè bezwen ou yo lè yo detèmine ou kalifye. Ou ka ranpli yon Enskripsyon Express atravè Manm Pòtal Florid MMA.

Plan Sante Ak Dantè

 1. Èske mwen oblije gen yon plan dantè?

  Tout moun ki resevwa Medicaid, si yo ap resevwa sèvis nan Straight Medicaid oswa yon plan MMA, yo gen obligasyon pou enskri nan yon plan dantè. Sa gen ladan moun ki gen bezwen medikal ak iBudget. Tanpri kontakte Eta a nan 1-877-254-1055 pou plis enfòmasyon sou enskripsyon nan plan dantè yo.

 2. Ki plan dantè mwen ka chwazi?

  Plan dantè ki disponib pou benefisyè Medicaid yo se: DentaQuest, Liberty Dental, ak Managed Care of North America (MCNA). Klike sou sit sa a pou jwenn yon lis nimewo telefòn dantè yo.

 3. Ki sèvis yo bay nan plan dantè yo?

  Klike la pou yon lis nan sèvis dantè ki ofri pa plan yo.

 4. Kouman mwen ka ajoute oswa chanje dantis?

  Pou ajoute oswa chanje dantis la rele plan dantè ou. Klike sou sit sa a pou jwenn yon lis nimewo telefòn dantè yo.

 5. Mwen gen yon randevou dantè anba plan mwen te gen mwa pase a, eske nouvo plan mwen pral kouvri li?

  Plan dantè yo dwe onore nenpòt kou tretman kontinyèl, pou omwen 90 jou apre pwogram dantè a kòmanse nan chak rejyon si li te otorize anvan enskripsyon manm nan plan an. Tanpri tcheke avèk plan dantè yo, paske gen kèk ki pwolonje peryòd sa a pi lwen pase 90 jou. Rele plan dantè ou pou plis enfòmasyon sou Kontinwite Swen. Klike sou sit sa a pou jwenn yon lis nimewo telefòn dantè yo.

 6. Kouman pou mwen aplike pou sèvis swen alontèm?

  Pou aplike pou sèvis swen alontèm, kontakte liy asistans Èldè a nan 1-800-96-ELDER.

 7. Ki moun ki kalifye pou resevwa sèvis swen alontèm?

  Moun ki satisfè pou opsyon sa yo elijib pou resevwa sèvis anba SMMC ak LTC:

  • Laj 65 an oswa plis epi ki kalifye pou Medicaid
  • Laj 18 an oswa plis ki elijib pou Medicaid poutèt yon andikap
  • Dwe detèmine pa Evalyasyon Konplè ak Revizyon pou Sèvis Swen Alontèm (CARES) nan Depatman Afè Granmoun Aje yo dwe nan nivo swen nan mezon retrèt ki satisfè youn oswa plis kritè etabli klinik.
  Pou aplike pou sèvis swen alontèm, kontakte liy asistans Èldè a nan 1-800-96-ELDER.

 8. Ki sèvis swen alontèm yo bay nan Medicaid?

  Klike la pou jwenn yon lis sèvis swen alontèm ki ofri nan plan yo.

 9. Ki plan sante mwen ka chwazi?

  Klike sou lyen sa a pou yon lis plan sante nan zòn ou an.

 10. Ki sèvis yo bay nan plan sante?

  Klike sou lyen pou wè sèvis ki kouvri pa plan sante yo. Si ou pa wè sèvis espesifik ki nan lis la, ou ka rele plan sante w dirèkteman. Nimewo telefòn plan sante a endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

 11. Èske medikaman mwen kouvri pa plan sante a?

  Ou ka rele plan sante w dirèkteman pou chèche konnen si medikaman ou kouvri. Nimewo telefòn plan sante a endike nan kat ID plan sante ou. Si ou bezwen nimewo telefòn lan, klike sou sit sa a pou yon lis nimewo telefòn plan sante.

 12. Si mwen enskri nan yon plan MMA, eske sa ap chanje anwolman’m nan egzansyon Medicaid-la?

  Non, si ou enskri nan yon plan MMA, Anwolman’w pou egzansyon Medicaid la pap chanje, e sèvis egzansyon an ofri yo pap chanje nonpli.

 13. Eske si mwen enskri nan pwogram MMA Medicare la ap anile?

  Non, pwogram MMA pap anile Medicare ou. Yo pèmèt ou rantre ni nan pwogram sa-a ni nan Medicare tou paske yo kouvri sèvis diferan.

 14. Pitit mwen an gen aparèy òtopedik. Si mwen chanje plan, èske yap toujou kouvri yo?

  Plan dantè yo dwe kouvri nenpòt kou kontinyèl nan tretman pou jiska 90 jou apre dat kòmansman nouvo plan an si li te otorize anvan enskripsyon nan plan an. Se sa yo rele kontinite swen. Sèvis aktif Orthodontia ale pi lwen pase peryòd la 90-jou, sèvis yo dire jiskaske yo fini bay swen.

 15. Ki sèvis plan Dantè mwen an kouvri?

  Pou timoun, swen dantè konplè, ki gen ladan sèvis dantè medikal nesesè. Pou granmoun, tout sèvis dantè Plan nan Eta a. Tankou egzamen dantè, tès dantè, radyografi dantè yo, ak fè ekstraksyon. Klike la a pou wè yon lis benefis.

 16. Ki benefis siplemantè ke plan Dantè mwen an kouvri?

  Tout plan dantè yo ofri menm benefis elaji (siplemantè) si ou gen 21 lane oswa plis epi ou gen apwouve davans nan plan dantè ou. Klike la a pou wè yon lis benefis elaji yo.

 17. Si mwen enskri nan yon plan Dantè, èske l ap chanje enskripsyon mwen nan egzansyon Medicaid?

  Si ou enskri nan yon plan pou dan, enskripsyon ou nan yon egzansyon Medicaid pap chanje epi sèvis renonsyasyon ou yo pap chanje.

 18. Poukisa MMA mwen pa kouvri dantè ankò?

  Lejislatè Florid yo te mande eta a (Ajans Pou Administrasyon Swen Sante) pou separe dantè de plan MMA yo epi pou kouvri sèvis yo anba plan dantè pou kont li nan Medicaid. Klike la a pou wè ki plan dantè ki disponib.

 19. Èske enskri nan pwogram Dantè a anile Medicare mwen an?

  Èske enskri nan pwogram Dantè a anile Medicare mwen an? Non, pwogram Dantè a pap anile Medicare ou. Ou gen dwa enskri nan pwogram sa a ak Medicare an menm tan paske yo kouvri sèvis diferan.