Kesyon yo poze souvan

Kesyon pou Sante Plan Souvan

 1. E si mwen vle chanje plan?

  Si yo apwouve Medicaid ou, ou ka chanje plan'w pandan premye 120 jou anwolman’w lan. Apre 120 jou yo, ou pral kapab chanje plan ou sèlman pandan peryòd anwolman ouvri a oswa avèk yon bon rezon ke leta deja apwouve.

 2. Kisa Anwolman Ouvri-a ye?

  Anwolman ouvri a se peryòd 60 jou lè ou ka chanje plan san ou pa bezwen leta apwouve’w. Anwolman ouvri vini chak ane nan dat fèt premye anrolman'w nan plan an.

 3. Ki sa peryòd san chanjman an ye?

  Sa se peryòd nan mitan premye 120 anwolman an avèk peryòd 60 jou anwolman ouvri a ki tonbe chak ane. Peryòd san chanjman egziste tou nan mitan 60 jou anwolman ouvri yo. Tanpri pran referans sou tablo ki anba a. Ou pral resevwa lèt rapèl pou ede sonje dat peryòd sa yo.
  Enrollment Date

 4. Kisa “yon bon rezon” vle di?

  Sa yo se rezon leta apwouve pou'w chanje plan ki kontwole swen an pandan peryòd san chanjman an.

 5. Kisa kap pase plan’m nan si mwen deplase oubyen adrès mwen chanje?

  Si adrès ou chanje, ou kapab bezwen chanje plan, si Zòn oubyen Rejyon ou te abite a chanje tou. Pou’w ka fè sa, w’ap bezwen kontakte Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) nan 1-866-762-2237 oubyen Administrasyon Sosyal Sekirite(SSA) -a nan 1-800-772-1213 pou’w ka rapòte chanjman adrès la.

 6. Eske si mwen enskri nan pwogram MMA Medicare la ap anile?

  Non, pwogram MMA pap anile Medicare ou. Yo pèmèt ou rantre ni nan pwogram sa-a ni nan Medicare tou paske yo kouvri sèvis diferan.

 7. Si mwen enskri nan yon plan MMA, eske sa ap chanje anwolman’m nan egzansyon Medicaid-la?

  Non, si ou enskri nan yon plan MMA, Anwolman’w pou egzansyon Medicaid la pap chanje, e sèvis egzansyon an ofri yo pap chanje nonpli.

 8. Si plan alontèm mwen-an se yon plan MMA tou, Eske mwen kapab chwazi genyen li kankou plan MMA mwen?

  Wi. Ou kapab enskri sèlman nan yon sèl plan. Si ou kalifye pou tou de LTC ak MMA, ou pral resevwa sèvis nan menm plan an pou tou de.

 9. Si mwen gen yon bezwen lasante ki espesyal, Eske gen plan espesyal ki ka kouvri sa?

  Wi, Tout plan plan MMA yo kouvri moun ki gen bezwen lasante espesyal. Ka genyen lòt plan nan Zòn lakay ou pou bezwen lasante espesyal pa’w la. Si ou genyen yon timoun ki gen bezwen lasante espesyal tou, plan Rezo sèvis Medikal pou Timoun ke leta administre a ka disponib pou ou tou. Li ta bon pou’w chwazi plan MMA ki pi satisfè bezwen fanmi’w.

 10. Mwen ansent. Kòman pou’m anwole tibebe-a mwen an nan yon plan MMA?

  Si ou pa enskri nan plan espesyal, Eta pral enskri tibebe nan plan MMA ou. Plan ap kòmanse lè tibebe fèt. Tanpri, di plan MMA ou, ak doktè ou ke ou ansent. Plan MMA ou ka ede ou jwenn swen ou bezwen. Si ou enskri nan yon plan espesyal, yo pral asiyen tibebe nan yon plan MMA diferan.

 11. Kilè pou mwen chwazi yon plan MMA?

  Ou ka chwazi yon plan MMA pandan evènman sa yo:

  • Lè wa’p fè aplikasyon pou Medicaid
  • Premye 120 jou aprè enskripsyon nan plan