Kontakte nou

Si ou gen questions, tanpri rélé 1-877-711-3662, TDD 1-866-467-4970, Lundi a Jeudi 8a.m. pou 8 p.m.; Vendredi 8 a.m. pou 7 p.m. Apel la gratis.

Ou ka mem pran kontak avek nou par entèrnet.

(Email la se selman pou mandé pou information générale oubyen pou jwen yon réponse; ou pa dwé inclue information personelle, médicale, ni information sensible.)

Soumèt plent lan
Nan lapòs

Agency for Health Care Administration
2727 Mahan Drive, MS 62
Tallahassee, FL 32308


Fòmilè pou kontakte nou

Itilize fòm la ki anba-a pou soumèt yon kesyon, yon komantè oswa yon plent. Nap dirije kesyon, komantè oubyin plent ou-an bay yon moun nan biwo-a ki pral revize demann ou epi moun sa pral reponn nan 2 jou biznis.