Revi kalifikasyon Medicaid

Depatman Timoun ak Fanmi (DCF) ap voye lèt kounye a pou revize ka yo pou tcheke si yon kay toujou elijib pou Medicaid ak/oswa ki bezwen bezwen medikal (Medically Needy). Pran etap kounye a pou re-aplike. Sèvi ak anba a pou konplete revizyon oswa mande èd.

Pou konplete revizyon ou an sou entènèt lè l sèvi avèk kont MY ACCESS an https://www.myflorida.com/accessflorida/cr/

Enfòmasyon sou Patnè Kominote DCF https://www.myflfamilies.com/community-partner-list

Kontakte Sant Rele Kliyan ACCESS Florida nan 1-866-762-2237